• خانه
 • آموزش
 • بخش ششم: دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سيستم اعلام حريق

بخش ششم: دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سيستم اعلام حريق

در این مقاله با توجه به سری مقالات قبلی، به بخش ششم از دستورالعمل و ضوابط طراحی، نظارت و اجرای سیستم اعلام حریق پرداخته شده است. جهت مطالعه ی مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 سیستم های ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾـﻖ را ﺑﺮ عهده دارد، دارای اهمیت ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ مهم ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﺮوز ﺧﺴـﺎرات ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻦ جهت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ، ﺗﺴـﺖ، ﺗﺤﻮﯾـﻞ، نگهداری و ﺳـﺮوﯾﺲ دوره ای ﺳﯿﺴـﺘﻢ از اهمیت ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.

ﻧﻈﺎرت در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ها از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺑﺎزه ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد:

ﻗﺪم اﺻﻠﯽ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺖ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، هماهنگ ﻧﻤﻮدن ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﻃﺮح و ﻣﻌﻤﺎری و ﻋﺪم آن ﺑﺮ عهده ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نوع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ، ﻃﺒﻘﺎت و ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول تهیه ﺷـﺪه در ﻣﻌﯿـﺎر اﻧﺘﺨـﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

قبل از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ، ﻣﺠﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺮح ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻣـﺬﮐﻮر را ﺑـﺮ اﺳـﺎس آﺧـﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻤﺎری، ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ (ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺑﺮﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ) ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ هماهنگی و ﺗﺎﯾﯿﺪ مهندس ﻃـﺮاح ﯾـﺎ ﻧـﺎﻇﺮ جهت اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ نهایی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

کلیه ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﯽ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻧﺸـﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.

پیرو ﺑﻨﺪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ که ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣـﯽ و اﺟـﺮاء ﺑﺨﺶ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾـﻖ ، ﻣـﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ارتفاع، ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﭘﻨﻞ های ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ
 • ارتفاع، ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺴﺘﯽ های ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ
 • ارتفاع، ﻣﺤﻞ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺼﺐ و ﺻﺪای آژﯾﺮهای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ
 • ارتفاع، ﻣﺤﻞ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﻓﻼﺷﺮ های ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ
 • کنترل ﻣﺤﻞ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺼﺐ و ﻧﻮع ﮐﺎﺷﻒ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎرﺑﺮی در ﻃﺮح و اﺟﺮا
 • بررسی و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺸﯽ و ﻣﺪارات های ارﺗﺒﺎﻃﯽ تجهیزات و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ
 • ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه جهت ﺑﺎﻃﺮی ها و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻟﻤﺎن های ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ

کلیه تجهیزات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ اﺟﺮاء ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها و ﺑﻨﺎها ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﻗل ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﯾﯿﺪﯾـﻪ های اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﻣﺼﻮب ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﮔﻮاهینامه های ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ UL ،FM ، Vds ، LPCB ، Dedal و … را دارا ﺑﺎﺷﺪ، ﮐـﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.

به ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع مهندسین و ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ از ﺑﺮﻧﺪ های ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ، پیشنهاد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﺎرﮔﺮوه و ﮐﻤﯿﺘـﻪ ای ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎم مهندسی، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾـﻪ ﺻـﻨﻒ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ و ﻟﯿﺴـﺖ نهایی ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ها و ﻗﻄﻌﺎت و تجهیزات ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ در ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن های ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪ گردد.

 

منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان


  مقالات مرتبط :
 • تلفن : (4 خط) 36645260-031

 • تلفاکس : 36650146-031

 • ایمیل :

آخرین مقالات

آخرین اخبار

سمینار تخصصی-آموزشی بررسی ضوابط طراحی و اجرای سیستم‌های اعلام حریق
نمایشگاه IPAS-2019 تهران برگزار شد
نمایشگاه IPAS-2019 تهران

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت فایرایندکس می‌باشد.